Підгодівля фауни в Ужгородському лісництві (Фото)
07.12.2015
“Зелений оберіг Ужгорода” (ТБ Тиса)
17.12.2015
Показати всі

Марія Терезія

Марія Терезія фото

22 грудня 1769 року Марія – Терезія підписала надзвичайно важливий для збереження лісів закон “Про лісовий порядок”. 55 статей цього лісового кодексу актуальні і донині. Це, зокрема, зобов’язання ретельної інвентаризації лісів, територіального розподілу графіку заготівлі деревини. Встановлювався вік для рубки окремих деревних порід (для дуба – 200 р., явора – 100-150р., хвойних порід – 40-50 р., тополі та липи – 30-40 р.). була встановлена система таксації та обліку дерев, призначених для рубки, на власників лісу накладалися зобов’язання опису складу деревних порід та встановлення кордонних знаків. Кодекс передбачав забезпечення природного та штучного поновлення. Особливо важливі для сьогодення заходи, спрямовані на розширення площі лісового фонду, вирощування дерев по всій країні. Лісовий кодекс містив наказ про висаджування дерев на всіх ділянках, які були непридатні для ріллі та виноградників. Ліси цінувалися більше, ніж пасовища. З точки зору естетики довкілля рекомендувалося створення парків та алей. До акції озеленення країни було залучене все населення. Кожен власник будинку, біля якого було вільне місце, мав посадити не менше 20 дерев. У країні створювалися розсадники, з яких безкоштовно видавалися саджанці для посадки. У продовження впорядкування лісів і господарювання в них, у 1770 році було видано ще один документ:- “Правила збереження гір і лісів”. Правила були реакцією на розвиток капіталістичних виробничих відносин в імперії. Окрім інших положень, тут містились приписи, які були направлені на постійне і рівномірне лісокористування. “Терезіанські лісові правила” мали три основні цілі: – визначити порядок і правила рубання лісу; – відновлення і вирощування нових лісів; – забезпечення сталої, всебічної вигоди від них. Наприклад там пишеться: “кожний власник лісу зобов’язаний: визначити кількість і площу насаджень, ліси заміряти і скласти їх в карту, кожне дерево детально описати, насадження поділити на господарські групи, в кожній господарській групі вияснити запаси деревини, приріст, річну розрахункову лісосіку для вирубки та скласти економічний план” Упродовж двох століть ці документи, без сумніву, відіграли вирішальну роль для розвитку організованого лісового господарства. З точки зору сьогодення, повчальним є підхід імператриці до проблем економії сировини та до питань відновлення лісів.

December 22, 1769 Maria – Theresa signed very important for forest conservation law “On the order of the forest.” 55 articles of the Forestry Code and relevant today. In particular, the obligation thorough forest inventory, schedule territorial distribution of timber. Installed age for felling certain trees (oak for – 200 year., sycamore – 100-150 year., sawmills – 40-50 year., poplar and linden – 30-40 year.). was installed inventory and accounting trees designated for felling, the forest owners obligations imposed describe the composition of tree species and establishment of border signs. Code provided for providing natural and artificial regeneration. Especially important to present measures to increase the area of forest, growing trees across the country. Forest Code contained the order on planting trees in all areas that were unsuitable for arable land and vineyards. Scaffolding valued more than pasture. In terms of aesthetics of the environment recommended the creation of parks and alleys. By planting stocks of the country has been involved the entire population. Every owner of the house, which was near space, had to plant at least 20 trees. The country has created breeding grounds of which were given free saplings for planting. Continuing the regulation and management of forests in them, in 1770 was published another document: – “Rules of conservation of mountains and forests.” The rules were a response to the development of capitalist relations of production in the Empire. Among other provisions, it contained provisions that were aimed at continuous and uniform forest. “Terezians forest rules” had three main objectives: – determine the procedures and rules of cutting forests; – restoration and cultivation of new forests; – providing sustainable, comprehensive benefits from them. For example there is written: “Each forest owner shall: determine the number and area of plantation forests to measure and draw them a map, describe in detail every tree, planting divided into business groups, each group explain economic reserves of timber growth, the annual allowable cut pass for punching and economic plan ” For two centuries, these documents undoubtedly played a crucial role in the development of organized forestry. From the perspective of the present, is instructive approach to the problems of the Empress save raw materials and to issues of reforestation.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.